E-poe kasutusleping

Aderico OÜ (edaspidi Teenuse osutaja), registrikoodiga 12983152,  ja klient, kes vormistab Fino e-poes tellimuse (edaspidi Klient), sõlmivad käesoleva e-poe kasutuslepingu (edaspidi Leping).

1. Tingimuste kehtivus

1.1. Müügitingimused kehtivad Fino.ee e-poe Klientide ja Teenuse osutaja Aderico OÜ vahel kaupade ostmisel tekkivate õiguste ja kohustuste kohta.

1.2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Fino.ee vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

1.3. Teenuse osutajal on õigus igal ajal teha pakutavasse E-poe teenusesse muudatusi.

1.4. E-poes kuvatud tootepildid on illustratiivse tähendusega. E-poes olevad tootekirjeldused ei pruugi olla ammendavad ja võivad sisaldada tahtmatuid vigu.

1.5. Fino.ee e-poes tellimust vormistades ning ettemaksu sooritades kinnitab Klient, et ta on tutvunud müügitingimustega ja on nendega nõus.


2. Hinnakiri

2.1. Fino.ee e-poes müüdavate toodete hinnad on toodud eurodes ning sisaldavad käibemaksu 20%, kuid ei hõlma transpordikulu.

2.2. Teenuse osutajal on õigus igal ajal muuta e-poes kuvatavaid hindu. Kui e-poes on muudetud hindu pärast Kliendi poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis kohustub Teenuse osutaja väljastama tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega.

2.3. Ostetud toodetele võib sõltuvalt tarnimisviisist lisanduda ka transpordihind, mida kuvatakse ostu vormistamisel. (vt Tarneaeg ja kohaletoimetamine)

2.4. Arvel kajastuvad hinnad käibemaksuta, käibemaksu kogusumma on lisatud eraldi reana ning sisaldub ka lõppsummas.


3. Ostukorv ja tellimuse vormistamine

3.1. Kliendi ostukorv luuakse hetkel, mil Klient on klikkinud lingile “Lisa ostukorvi”.

3.2. Ostukorvis olevate toodete arvu on võimalik muuta lahtris „kogus“. Tellimuse vormistamiseks klikkige lingile „Vormista tellimus”  ning Teid suunatakse tellimuse vormistamise leheküljele.

3.3. Ostu sooritamiseks peab Klient sisestama korrektsed isikuandmed.

3.4. Tellimuse vormistamisel saab Klient valida sobiva kohaletoimetamisviisi: tulles ise kaubale järele või Omniva kullerteenust kasutades. (vt Tarneaeg ja kohaletoimetamine)

3.5. Tellimuse tasumisel saab Klient valida sobiva makseviisi. (vt Makseviisid)

3.6. Järelmaksuga toodete ostmisel täidab Klient järelmaksutaotluse vormi ja jääb ootama vastust.

3.7. Enne „Esitan tellimuse“ nupule vajutamist on Kliendil võimalik tellimusega tutvuda, selle õigsuses veenduda ning vajadusel andmeid muuta.

3.8. Juba esitatud tellimuse andmete muutmiseks peab Klient ühendust võtma Fino.ee klienditeenindusega.

3.9. Müügileping loetakse sõlmituks ning tellimuse täitmist alustatakse juhul kui Klient on 7 tööpäeva jooksul tasunud vähemalt 50% tasumisele kuuluvast summast Aderico OÜ arvelduskontole, kui pole kokkulepitud teisiti. Tellimus ja arve tühistatakse, kui Klient ei ole 7 päeva jooksul arvates arve väljastamisest tasunud ettemaksu.

3.10. Järelmaksuga tellimuse puhul alustatakse tellimuse täitmist pärast sissemaksu laekumist.


4. Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine

4.1. Pärast Lepingu jõustumist antakse Kliendile tooted üle vastavalt punktile 3.4. Kliendi poolt valitud viisil eelnevalt kokkulepitud ajal ning pärast seda, kui tasutud on 100% tellimuse maksumusest.

4.2. Kui Klient on valinud toodete kohaletoimetamiseks Omniva kullerteenuse ning tasutud on 100% tellimuse maksumusest, võtab kullerfirma Kliendiga ühendust pärast toote jõudmist Teenuse osutaja lattu, et täpsustada toodete kohaletoimetamise aeg.

4.3. Kui Klient on otsustanud toodetele eelnevalt kokkulepitud kohta järele tulla, siis informeeritakse Klienti telefoni või e-posti teel, millal kauba soovitud kohast kätte saab, eeldusel, et tasutud on 100% tellimuse maksumusest.

4.4. Tooted antakse kulleri poolt Kliendile üle saatelehe alusel. Enne kauba vastuvõtmist ja saatelehe allkirjastamist soovitame üle vaadata toote pakend. Nähtavate vigastuste korral soovitab Teenuse osutaja kaupa mitte vastu võtta ning teavitada sellest viivitamatult Fino.ee klienditeenindust. Saatelehte allkirjastades kinnitab Klient, et kauba üleandmise momendil oli pakend terve või ta on rahul pakendi seisundiga (kaup ei ole vigastatud).


5. Lepingust taganemine

5.1. Kui Klient soovib pärast tellimuse esitamist, mil Kliendile ei ole tellimust üle antud, tellimuse tühistada, siis kohustub Klient sellest võimalikult kiiresti Fino.ee klienditeenindusele teatama.

5.2. Pärast toodete kättesaamist on Kliendil vastavalt Võlaõigusseadusele 14 päeva aega toodetega tutvumiseks. Juhul kui Klient soovib tooteid tagastada ning Lepingust taganeda, kohustub Klient 14 päeva jooksul võtma ühendust Fino.ee klienditeenindusega ning tagastama toote/tooted neid eelnevalt kasutamata ning originaalpakendis. Klient peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud transpordifirmale.

5.3. Tellimuse tühistamisel punktis 5.1. sätestatud juhul või tellimusest taganemise korral punktis 5.2. sätestatud juhul tagastatakse Kliendile ostu eest tasutud summa (koos kauba kättesaamiseks tasutud transpordikuluga) Kliendi poolt esitatud arvelduskontole hiljemalt 14 päeva jooksul arvates tellimuse tühistamisest või tellimusest taganemise kohta teate saamisest, va käesolevate tingimuste punktis 5.5. sätestatud juhtudel.

5.4. Klient kohustub Lepingust taganemisel ja toote/toodete tagastamisel kandma kauba tagastuskulud, välja arvatud juhul kui tagastamisele kuuluv toode ei vastanud tarbija tellimusele. Kauba tagastamise kulud lepitakse Kliendi ja Teenuse osutaja vahel eelnevalt kokku.

5.5. Kui tagastatav toode on halvenenud või vigastatud kliendi süül ning ei ole tingitud Teenuse osutajast, on Teenuse osutajal õigus tasaarvestada toote väärtuse vähenemine Kliendi poolt toote eest tasutud ning tagastamisele kuuluva summaga.

5.6. Lepingust taganemise vorm:
Aderico OÜ-le
Tööstuse tee 8, Tõrvandi, Tartumaa 61715
e-post: info@fino.ee

Käesolevaga taganen tellimusest nr ...... , mille esemeks on ......

Tellimuse esitamise / kauba kättesaamise kuupäev: ......
Tarbija nimi: ......
Tarbija aadress: ......
Tarbija e-posti aadress: ......
Tarbija telefoninumber: ......
Tarbija arvelduskonto number: ......
Kuupäev: ......
Allkiri: ......


6. Pretensioonide esitamine ja nõuetele mittevastavate toodete tagastamine

6.1. Teenuse osutaja vastutab toodete nõuetele mittevastavuse ja puuduste eest, mis ilmnevad kolme aasta jooksul arvates toodete Kliendile üleandmisest.

6.2. Teenuse osutaja ei vastuta:

1) Kliendi süül toote halvenemise/kahjustumise eest;

2) puuduste eest, mis on tekkinud toote mittekorrapärase kasutamise tagajärjel;

3) toote normaalse füüsilise kulumise eest tavalise kasutamise korral

6.3. Toote nõuetele mittevastavuse või toote juures puuduste avastamisel peab Klient Fino.e klienditeenindust teavitama hiljemalt 2 kuu jooksul arvates toote nõuetele mittevastavuse või toote juures puuduse avastamisest. Nimetatud tähtaja mõjuva põhjuseta järgimata jätmise korral kaotab Klient õiguse tugineda toote nõuetele mittevastavusele.

6.4. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Kliendil õigus nõuda varuosi, toote asendamist nõuetele vastava toote vastu või taganeda tellimusest ja tagastada nõuetele mittevastav toode Teenuse osutaja kulul.

6.5. Nõuetele mittevastava toote tagastamise korral kantakse toote eest tasutud summa (koos transpordimaksumusega) Kliendi poolt näidatud pangakontole hiljemalt 30 päeva jooksul arvates tellimusest taganemise ja toote tagastamise soovi kohta teate saamisest.

6.6. Teenuse osutaja vastab Kliendi esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 15 päeva jooksul.


7. Isikuandmed ja nende kasutamine

7.1. Klient annab selge ja teadliku nõusoleku Teenuse osutajale enda isikuandmete töötlemiseks.

7.2. Isikuandmete allikaks on kliendisuhte tekkimine E-poes tellimuse registreerimisel või konto loomisel. Kliendi poolt sisestatud Teenuse osutajale teatavaks saanud isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks.

7.3. Teenuse osutaja kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele.

7.4. Teenuse osutaja jätab endale õiguse edastada Teenuse kasutajat puudutavaid isikuandmeid isikuile, kellel on selleks seaduslik õigus ning kes töötleb andmeid seadusega ettenähtud kohustuse täitmiseks ning isikuile, kellel on selleks seaduslik õigus ning see toimub Teenuse kasutaja või muu isiku elu, tervise või vabaduse kaitseks.

7.5. Kliendil on õigus kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid samuti neid muuta või paluda kõrvaldada oma isikuandmed registrist.

7.6. Klient annab Teenuse osutajale nõusoleku saata tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressil tellimuskinnituse.

7.7. Klient annab Teenuse osutajale nõusoleku saata müügipakkumisi Kliendi e-posti aadressil juhul kui Klient on selleks eelnevalt nõusoleku andnud.


8. Vastutus ja vääramatu jõud

8.1. Teenuse osutaja vastutab Kliendi ees ja Klient vastutab Teenuse osutaja ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

8.2. Teenuse osutaja ei vastuta Kliendile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Teenuse osutaja ei saanud mõjutada (vääramatu jõud).


9. Muud tingimused

9.1.  Lepingus toodud tingimustega tutvumine on Kliendile kohustuslik.

9.2. Tellimuse esitamisel, märkides linnukesega vastavas aknas „Olen tutvunud ja nõustun Aderico OÜ (Fino) e-poe kasutuslepinguga.”, nõustub Klient, et on tutvunud Lepingus toodud tingimustega, neist aru saanud ja nõustub Lepingus toodud tingimustega.


10. Vaidluste lahendamine

10.1.Kui Kliendil on Teenuse osutaja osas pretensioone, tuleb need saata e-postiga aadressile info@fino.ee või helistada telefonil 7 311 100.

10.2. Kui Klient ja Teenuse osutaja ei suuda lahendada vaidlust kokkuleppe teel, siis on Kliendil võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada Kliendi ja Teenuse osutaja vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Kliendi kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta. Klient võib pöörduda ka Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole.


Aderico OÜ

Kehtib alates 01.03.2021